EP.2 | เวทีสาธารณะ การพัฒนาฐานข้อมูล เฝ้าระวังความรุนแรง

1 ชั่วโมง 55 นาที | 58 View | 06 พ.ค. 2565

0

เสวนาโต๊ะกลม "ความสำคัญของการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ความรุนแรง"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี, ฉัตรชัย บางชวด, สมเกียรติ จันทร์สีมา, กิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี, มูหามัดเปาซี อาลีฮา, อานนท์ ชวาลาวัณย์, สุรชัย ตรงงาม, อภินันท์ ธรรมเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง, อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ

เวทีสาธารณะ การพัฒนาฐานข้อมูล เฝ้าระวังความรุนแรง

ในงาน “Culture Learning Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม”

เสวนาโต๊ะกลม "ความสำคัญของการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ความรุนแรง" ร่วมเสวนาโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คุณฉัตรชัย บางชวด ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คุณสมเกียรติ จันทร์สีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

คุณกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

คุณมูหามัดเปาซี อาลีฮา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

ผู้แทนมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

คุณอานนท์ ชวาลาวัณย์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

คุณสุรชัย ตรงงาม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAW)

คุณอภินันท์ ธรรมเสนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ดำเนินรายการโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ปรึกษาโครงการ)

อาจารย์ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้จัดการโครงการ)

 

ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

เวลา 13.00-15.30 น.

ณ หอประชุมชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง