×
วีดีโอ

Download File :     

บรรยายออนไลน์ หัวข้อ “ความงาม ความเชื่อ ความหมายในเครื่องประดับ: จากยุคโบราณสู่สังคมดิจิทัล”

บรรยายออนไลน์ หัวข้อ “ความงาม ความเชื่อ ความหมายในเครื่องประดับ: จากยุคโบราณสู่สังคมดิจิทัล”

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 ตุลาคม 2564 l Contributors : รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Viewer : 89 views

Video Caption :

บรรยายออนไลน์ หัวข้อ “ความงาม ความเชื่อ ความหมายในเครื่องประดับ: จากยุคโบราณสู่สังคมดิจิทัล”

บรรยายโดย
รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร