×
วีดีโอ

Download File :     

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย" หัวข้อ "อคติที่เกิดจากอัตลักษณ์ของบุคคล"

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 กันยายน 2564 l Contributors : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง, อ.จักรี โพธิมณี, ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 138 views

Video Caption :

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย" หัวข้อ "อคติที่เกิดจากอัตลักษณ์ของบุคคล" . พลวัตสังคมไทยกับอคติต่อคนข้ามเพศและคนรักเพศเดียวกัน โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ . เด็กสมัยนี้ กับ มนุษย์ป้า/ลุง: มายาคติกับความสัมพันธ์ระหว่างวัยในสังคมไทย โดย ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง และ อ.จักรี โพธิมณี . การบูลลี่ในโรงเรียน: การคลี่คลายของนโยบายรัฐกับภาพสะท้อนอคติต่อความเป็นอื่นในสังคมไทย โดย ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล