บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด อคติในสังคมไทย หัวข้อ อคติที่เกิดจากอัตลักษณ์ของบุคคล

2 ชั่วโมง 57 นาที | 2.8K View | 10 ก.ย. 2564

0

อคติที่เกิดจากอัตลักษณ์ของบุคคล

โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง, อ.จักรี โพธิมณี, ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย" หัวข้อ "อคติที่เกิดจากอัตลักษณ์ของบุคคล" 

พลวัตสังคมไทยกับอคติต่อคนข้ามเพศและคนรักเพศเดียวกัน โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ 

เด็กสมัยนี้ กับ มนุษย์ป้า / ลุง : มายาคติกับความสัมพันธ์ระหว่างวัยในสังคมไทย โดย ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง และ อ.จักรี โพธิมณี 

 การบูลลี่ในโรงเรียน : การคลี่คลายของนโยบายรัฐกับภาพสะท้อนอคติต่อความเป็นอื่นในสังคมไทย โดย ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

ความคิดเห็น
image icon

ขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ที่ให้ความรู้ ครับ

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง