×
วีดีโอ

Download File :     

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย" หัวข้อ "อคติที่เกิดจากความต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต"

Filetype : VDO Date : วันที่ 8 กันยายน 2564 l Contributors : ผศ.ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ,ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา,ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ , ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา,ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 135 views

Video Caption :

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย" หัวข้อ "อคติที่เกิดจากความต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต" . อคติทางชาติพันธุ์ในสังคมไทย โดย ผศ.ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ . การประกอบสร้างอคติและการลดทอนอคติที่มีต่อ “ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย” โดย ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา . อคติแบบเมือง-ชนบทในอนาคตแห่งการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ . การสำรวจภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอคติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ในชุมชนพหุวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม โดย ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

193 นาที

303 views

175 นาที

236 views

190 นาที

257 views

203 นาที

237 views