×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8

(2/2) ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8

Filetype : VDO Date : วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 117 views

Video Caption :

ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8
หัวข้อการบรรยาย : รัชกาลมหาราชเมืองแก้วกับความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม


(1) ภาพลักษณ์ของมหาราชเมืองแก้วในประวัติศาสตร์นิพนธ์ล้านนา
(2) สถาบันกษัตริย์ล้านนา
- สิทธิธรรมในการเสด็จขึ้นครองราชย์
- บทบาทของพระราชมารดาและกลุ่มข้าราชการ และระบบราชการ
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและประเทศราช
(3) การสงคราม: ภาคสองของ “โยนรัฐ-อโยธยามหายุทธ์”
(4) การพระศาสนา
(5) ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม
- พุทธศึกษา
- ด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรม

บรรยายโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564