×
วีดีโอ

Download File :     

สนทนาเปิดตัวหนังสือ

สนทนาเปิดตัวหนังสือ"ภัยโควิด วิกฤตโคโรนา: โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม”

Filetype : VDO Date : วันที่ 11 มิถุนายน 2564 l Contributors : รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์, ผศ.ดร.พฤกษ์ เถาถวิล, รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ, โชคชัย พรไพศาล | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Viewer : 226 views

Video Caption :

สนทนาเปิดตัวหนังสือ ออนไลน์ “ภัยโควิด วิกฤตโคโรนา: โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม”

สนทนาโดย

รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.พฤกษ์ เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โชคชัย พรไพศาล นักเขียน

ชวนสนทนา
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร