×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 7

(2/2) ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 7

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 95 views

Video Caption :

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี- ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 7
หัวข้อ “ความสำคัญของรัชกาลติลกมหาธรรมราชา (พระเจ้าติโลกราช) ในประวัติศาสตร์ล้านนา”

บรรยายโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจันอาวุโส สกสว.

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)