×
วีดีโอ

Download File :     

มานุษยวิทยากฎหมายกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

มานุษยวิทยากฎหมายกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 l Contributors : ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ, อ.คมสัน โพธิ์คง, อภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 105 views

Video Caption :

เสวนา "มานุษยวิทยากฎหมายกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์”

เสวนาโดย
 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ประธานคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ...
 
อ.คมสัน โพธิ์คง นักวิชาการกฏหมาย
ประธานคณะทำงานยก (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ...
 
อภินันท์ ธรรมเสนา นักวิชาการ ศมส.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ