×
วีดีโอ

Download File :     

Seeing the Invisible: พิพิธภัณฑ์กับ “มรดกไร้รูป” ถึง “การสร้างชาติ”

Seeing the Invisible: พิพิธภัณฑ์กับ “มรดกไร้รูป” ถึง “การสร้างชาติ”

Filetype : VDO Date : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 l Contributors : ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ภัทรภร ภู่ทอง, ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 107 views

Video Caption :

เสวนาวิชาการ หัวข้อ Seeing the Invisible: พิพิธภัณฑ์กับ “มรดกไร้รูป” ถึง “การสร้างชาติ” 

โดย

- ผศ.ดร.เทียมสูรย์  สิริศรีศักดิ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ภัทรภร ภู่ทอง นักวิจัยอิสระ
- ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)