×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 4

(2/2) ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 4

Filetype : VDO Date : วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 l Contributors : ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 6 views

Video Caption :

ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 4
หัวข้อการบรรยาย : โยนรัฐ พรญามังรายหลวงและการสถาปนาราชวงศ์ใหม่


1.ภูมิหลังก่อนการสถาปนาโยนรัฐและราชวงศ์มังราย
- ตำนานลาวจง (ลวจังกราช)
- การเชื่อมโยงกับตำนานขุนเจี๋อง
2.การทำสงครามแผ่พระราชอำนาจในดินแดนล้านนา
3.เหตุการณ์สำคัญในรัชกาล
- การรวมพิงครัฐและโยนรัฐ
- การสร้างนครเชียงใหม

บรรยายโดย ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโสสกว.

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร