×
วีดีโอ

Download File :     

(1/3) ล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 1

(1/3) ล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 1

Filetype : VDO Date : วันที่ 8 มกราคม 2564 l Contributors : ศาสตราจารย์ ดร.เเจตนา นาควัชระ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 130 views

Video Caption : การบรรยายล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริภุญชัย

การบรรยายล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 1

บรรยายโดย
ศาสตราจารย์ ดร.เเจตนา นาควัชระ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)