×
วีดีโอ

Download File :     

(4/4) พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ

(4/4) พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ

Filetype : VDO Date : วันที่ 16 ตุลาคม 2563 l Contributors : รศ.ดร.นภาพร อติยวิานิชพงศ์, ผศ.ดร. วรวิทย์ นพแก้ว, ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์, ดร.นฤมล อรุโณทัย, ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, อภินันท์ ธรรมเสนา | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | Viewer : 308 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

เสวนาและนำเสนอบทเรียนการประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 


"พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ" 10 ปี ของความหวัง บนความท้าทายใหม่
ร่วมเสวนาโดย

- รศ.ดร.นภาพร อติยวิานิชพงศ์
- ผศ.ดร. วรวิทย์ นพแก้ว
- ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
- ดร.นฤมล อรุโณทัย
- ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
ดำเนินรายการโดย
อภินันท์ ธรรมเสนา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563