×
วีดีโอ

Download File :     

"เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย"

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 l Contributors : รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องประชุม 607 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 339 views

Video Caption : กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะ

File : Load File 1 | Load File 2 |

กิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะ
เรื่อง "เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย"

วิทยากรโดย รศ.ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา13.00น.-16.00น.
ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาพบรรยากาศการบรรยาย http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/40525/596
---------------------

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทางโบราณคดีซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการการศึกษาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์จึงกำหนดจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการสาธารณะเรื่อง “เกษตรกรรม หัตถกรรม และพลวัตของสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มุมมองจากหลักฐานในภาคกลางของประเทศไทย”ด้วยเห็นว่าข้อมูลหลักฐานโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคกลางมีมากขึ้นทั้งจากการสำรวจและขุดค้น หลักฐานด้านเกษตรกรรมและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมก็พบจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเข้าสู่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ การบรรยายครั้งนี้จะนำเสนอหลักฐานประเภทต่าง ๆ ทั้งโบราณวัตถุร่องรอยสิ่งก่อสร้างบนผิวดิน และนิเวศวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและวิเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นแบบแผนการดำรงชีพ การแลกเปลี่ยนการปรับและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสังคมจนก้าวไปสู่สังคมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเวลาต่อมาคือในสมัยทวารวดี