EP.29 (14A2) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

1 ชั่วโมง 33 นาที | 129 View | 12 ก.ค. 2566

0

ปลดแอกและรื้อถอนสภาวะอาณานิคมด้วยความคิดเชิงนิเวศ: สนามในเรื่องเล่าและวรรณกรรมเชิงนิเวศ

โดย รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ • พนา กันธา • ดร.นันทนุช อุดมละมุล • ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ

(14A2) เสวนาหัวข้อ ปลดแอกและรื้อถอนสภาวะอาณานิคมด้วยความคิดเชิงนิเวศ: สนามในเรื่องเล่าและวรรณกรรมเชิงนิเวศ 

โดย

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ / ปลดแอกอาณานิคมด้วยความคิดเชิงนิเวศในสนามของวรรณกรรมนากา: เรื่องเล่า การเล่าเรื่อง และผู้เล่าเรื่องในฐานะการรื้อฟื้นกอบกู้โลก

พนา กันธา / รื้อสารวจความเป็นสัตว์ในดินแดนอาณานิคม: การทาให้เชื่อง การขูดรีด และการทาลายล้าง

ดร.นันทนุช อุดมละมุล / สารวจการอยู่ร่วมของโลกอันหลากหลายและความทรงจาดาวเคราะห์ในนวนิยาย The Earthspinner ของ Anuradha Roy ผ่านแนวทางธรณีวิพากษ์

ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.15-12.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง