EP.31 (14C2) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

1 ชั่วโมง 56 นาที | 113 View | 12 ก.ค. 2566

0

การวิจัยภาคสนามในพื้นที่ศาสนา: ความทับซ้อนและการต่อรองพรมแดนเพศสภาพและ ชาติพันธุ์ในห้วงวิกฤติ

โดย นายสมัคร์ กอเซ็ม • นายพิทธิกรณ์ ปัญญามณี • Ms. Wonseon PARK • รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

(14C2) เสวนาหัวข้อ การวิจัยภาคสนามในพื้นที่ศาสนา:  ความทับซ้อนและการต่อรองพรมแดนเพศสภาพและ ชาติพันธุ์ในห้วงวิกฤติ 

โดย

รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง / การต่อรองเส้นแบ่งพรมแดนในพื้นที่ศาสนา

สมัคร์ กอเซ็ม / พรมแดนในพื้นที่ศาสนา: งานภาคสนามเรื่องความเป็น ศาสนิกของมุสลิมพม่า

พิทธิกรณ์ ปัญญามณี / การบูชาแบบผสมผสาน: ศาสนาฮินดูและการเผชิญหน้าต่อโควิด-19 ผ่านรูปแบบติดพื้นที่และออนไลน์ในประเทศไทย

Μσ. Wonseon PARK / ศาสนากับการสร้างพื้นที่ทางสังคม: งานภาคสนามเรื่องศูนย์การเรียนรู้ของวัยรุ่นชาวไทใหญ่

ดำเนินรายการ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.15-12.00 น. ณ ห้องประชุม 402 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง