EP.1 | ประชุมวิชาการ ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

3 ชั่วโมง 28 นาที | 425 View | 08 ก.ย. 2565

2

ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, อ.สุวัสดี โภชน์พันธุ์, รศ.ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล, กฤชกร กอกเผือก, รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, สถาปนา เชิงจอหอ, ดร.ธิบดี บัวคำศรี, พรนภา ทัดดอกไม้, ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค) เชิญร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

โครงการวิจัย เรื่อง "ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

EP.1 

- ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวเปิดงาน

 

- "แสงสว่างในความมืด: จดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย"

   นำเสนอโดย อ.สุวัสดี โภชน์พันธุ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

- "ภูมิวิทยา: ความรู้ว่าด้วยโลกภูมิสัณฐาน ดิน หิน และแร่ในสังคมไทย"

    นำเสนอโดย กฤชกร กอกเผือก นักวิจัยอิสระ

    ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 - "วิทยาศาสตร์ของกองทัพบกสยาม: กรณีศึกษาวารสารยุทธโกษ กับ เสวนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์"

     นำเสนอโดย สถาปนา เชิงจอหอ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ร่วมสนทนาโดย ดร.ธิบดี บัวคำศรี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- "วารสารนาวิกศาสตร์ กับความรู้วิทยาศาสตร์ในกองทัพเรือสยาม พ.ศ. 2460-2560"

     นำเสนอโดย พรนภา ทัดดอกไม้ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ร่วมสนทนาโดย ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง