มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 “มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา”

7 นาที | 589 View | 18 พ.ค. 2564

1

โดย พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, โกมล พานิชพันธ์, ดร. อนุกูล ศิริพันธ์, นเรนทร์ ปัญญาภู

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 3 “มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา” 

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2564 

ณ วัดศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง