EP.6 | การประชุมวิชาการเรื่อง โบราณคดี ก่อนไท(ย) บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 ชั่วโมง 20 นาที | 845 View | 29 มิ.ย. 2563

0

โบราณคดี ก่อนไท(ย) บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์, รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์, รศ.ดร.จตุพล คำปวนสาย, ผศ.ดร.เมธวี ศรีคามูล

การประชุมวิชาการเรื่อง โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)' บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พันธุศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา

ดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียของคนโบราณปางมะผ้า: โบราณจริงหรือไม่ 
รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ นักวิจัยด้านพันธุศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา

ภาคต่อของดีเอ็นเอจากถ้ำผีแมนโลงลงรัก: ผลเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอบนออโทโซม 
รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ นักวิจัยด้านพันธุศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา

ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น 
รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.จตุพล คำปวนสาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เมธวี ศรีคามูล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2563
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง