FIELDWORK STORY SERIES EP.9 | Fieldwork in Xishuangbanna นักมานุษยวิทยากับงานภาคสนามใต้เงาสังคมนิยมจีน

1 ชั่วโมง 43 นาที | 135 View | 23 พ.ค. 2566

1

Fieldwork in Xishuangbanna นักมานุษยวิทยากับงานภาคสนามใต้เงาสังคมนิยมจีน

โดย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Fieldwork Story  EP.9 หัวข้อ "Fieldwork in Xishuangbanna นักมานุษยวิทยากับงานภาคสนามใต้เงาสังคมนิยมจีน" 

  งานภาคสนามต่างแดน ต่างวัฒนธรรม คือ พิธีกรรมเปลี่ยนผ่าน (rite of passage) สำคัญที่นักเรียนมานุษยวิทยาต้องเข้าร่วม ถือปฏิบัติ และทำงานอุทิศชีวิตเพื่อ "ผ่าน" ขั้นตอนสำคัญนี้ และมีประสบการณ์ร่วมจนหล่อหลอมตัวตนของนักมานุษยวิทยาขึ้นมา จากการทำงานภาคสนามแบบมานุษยวิทยาจารีตนี้อย่างจริงจังเข้มข้น รวม 2 ทศวรรษใน "เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา" ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

   การบรรยายจะเล่าประสบการณ์แรกเริ่มทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากกลายมาเป็นนักมานุษยวิทยา จนกระทั่งปัจจุบัน ชีวิตภาคสนามในเขตชนบทของจีน การทำงานวิตัยในบริบทสังคมนิยม ที่ด้านหนึ่งก็เปิดกว้างด้านเศรษฐกิจ การค้า การพัฒนา กับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ทว่าในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลจีนยังคงเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้ง "การไม่ยอมเปลี่ยนเป็นจีนแบบฮั่น" ของชนชาติส่วนน้อย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักมานุษยวิทยาซึ่งถูกมองว่าคือ "คนอื่น" กับ ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น นักวิชาการ จนไปถึง "คนของรัฐ" คือกระบวนสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวพันไปกับการทำงานภาคสนามของนักมานุษยวิทยา การเข้าถึง/เข้าไม่ถึง เข้าถึง "ข้อมูล" ไม่ได้ นักมานุษยวิทยาจะทำงานอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเขียนงานวิชาการของตน

วิทยากร 
รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการ
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

 

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง