เสวนาวิชาการเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ หัวข้อ บางพลัดลัดเลาะ

2 ชั่วโมง 53 นาที | 93 View | 23 เม.ย. 2566

1

บางพลัดลัดเลาะ

โดย นฤพร พานิชการ, ซารีนา นุ่มจำนงค์, อคิระ ไวยะคีรี, วีรภัทร คำรัตน์, วัชระ วรางกูร, อ.ภูมิ ภูติมหาตมะ, ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

หัวข้อ "บางพลัดลัดเลาะ"

ลัดเลาะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และมรดกภูมิปัญญา ของชุมชนย่านบางพลัด ที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่จะมาลงหลักปักฐานที่บางพลัด พร้อม ๆ การเติบโตขึ้นของกรุงรัตนโกสินทร์ สั่งสมอัตลักษณ์จนเป็นเสน่ห์ของบางพลัดเอง กระทั่งปัจจุบัน

วิทยากร

คุณนฤพร พานิชการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ เขตบางพลัด

คุณซารีนา นุ่มจำนงค์ โครงการอาหารสานใจ ชุมชนมัสยิดบางอ้อ

คุณอคิระ ไวยะคีรี ประธานชุมชนวัดเทพากร

คุณวีรภัทร คำรัตน์ ชุมชนชาวสวนท้องร่องคลองบางพระครู

คุณวัชระ วรางกูร ชุมชนชาวสวนท้องร่องคลองจุกกระเฌอ

ดำเนินรายการ

อ.ภูมิ ภูติมหาตมะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล ผู้จัดการฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา มิวเซียมสยาม

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง