EP.2 | ประชุมทางวิชาการโต๊ะกลมครั้งที่ 1 (Roundtable Disussion) โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

139 นาที | 1.3K View | 04 มิ.ย. 2561

0

มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ , ศ.พิเศษ นพ.สรรใจ เเสงวิเชียร , ผศ.ดร.นพ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์ , ดร.ภัสสร วรรณพินิจ , ดร.วรรณธดา สุราช , ดร.รังสรรค์ เจริญสุข

ประชุมทางวิชาการโต๊ะกลมครั้งที่ 1 
(Roundtable Disussion) โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
เรื่อง มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวข้อ : การไขเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
จากการศึกษาดีเอ็นเอคนปัจจุบันและดีเอ็นเอโบราณ
โดย ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์ 

หัวข้อ : อภิปรายและวิจารณ์งานด้านพันธุศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา
โดย ศ.พิเศษ นพ.สรรใจ เเสงวิเชียร และ ผศ.ดร.นพ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์

หัวข้อ : สถานภาพความรู้เกี่ยวกับการศึกษากระดูกสุกรโบราณในประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉันงใต้
โดย ดร.ภัสสร วรรณพินิจ และ ดร.วรรณธดา สุราช

หัวข้อ : อภิปรายและวิจารณ์งานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลและชีวสารสนเทศ
โดย ดร.รังสรรค์ เจริญสุข

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง