EP.3 | YALA STORIES ยะลาเมืองแห่งการเรียนรู้

1 ชั่วโมง 11 นาที | 929 View | 02 มิ.ย. 2565

1

เสวนา “อนาคตยะลา : ทักษะวัฒนธรรมกับเมืองแห่งการเรียนรู้”

โดย พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ, อภินันท์ ธรรมเสนา, รองศาสตราจารย์ ดร. รศ. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.), น้องเยาวชน

เสวนา “อนาคตยะลา: ทักษะวัฒนธรรมกับเมืองแห่งการเรียนรู้” 

โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญนายกเทศมนตรีนครยะลา, นายอภินันท์ ธรรมเสนาศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), รองศาสตราจารย์ ดร. รศ. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรมหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่  (บพท.), ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.), น้องเยาวชน 

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง