EP.24-C02 ประชุมวิชาการ มานุษยวิทยา 65 หัวข้อ Emerging Methodologies - วิธีวิทยาทะลุกรอบ

2 ชั่วโมง 15 นาที | 293 View | 25 ต.ค. 2565

1

เสวนา ชาติพันธุ์ การเมืองกับมานุษยวิทยาสาธารณะ

เสวนาโดย

ผศ.ดร.ดำรงพล อินจันทร์

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา

รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย

ดำเนินรายการโดย  อภินันท์ ธรรมเสนา

การเคลื่อนไหวทางสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมโลกและสังคมไทยเป็นปรากฎการณ์ที่บ่งบอกให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในความเป็นพลเมืองของรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากวิธีคิดแบบชาตินิยมและการแบ่งแยกเชื้อชาติทางสังคม ในกรณีสังคมไทยซึ่งได้สถาปนา “ความเป็นไทย” ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อาศัยและร่วมสร้างสังคมมายาวนานถูกตีตราให้เป็น “คนอื่น” และไม่ได้รับสิทธิในการเป็นพลเมือง จากปัญหานี้ นักมานุษยวิทยาและนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ต่างร่วมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้รัฐไทยตระหนักถึงการมีอยู่และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย การเสนอกฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นว่านักมานุษยวิทยามีบทบาทต่อการแก้ไขปัญหาสังคมและทำงานประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นตัวอย่างสำหรับการแก้ปัญหาสังคมในประเด็นอื่น ๆ อีกในอนาคต

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง