EP.1 | YALA STORIES ยะลาเมืองแห่งการเรียนรู้

1 ชั่วโมง 54 นาที | 601 View | 02 มิ.ย. 2565

1

พิธีเปิด / เสวนา “บทบาทเยาวชนกับการสร้างสรรค์เมืองยะลา” โดย ตัวแทนเยาวชนโครงการ Yala Stories / Chef’s Table & Local Chef : อาหารหลากวัฒนธรรม โดย สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

โดย ฟิรดาว ไทยสนิท, อาดีละห์ สาแล๊ะ, รุ่งทิวา หนูแก้ว, รัมดร สอและ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

นายอภินันท์ ธรรมเสนา หัวหน้าชุดโครงการ กล่าวรายงาน

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวต้อนรับ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการบูรณาการความร่วมมือขยายผลการติดตั้งแนวคิดทักษะวัฒนธรรม

เสวนา “บทบาทเยาวชนกับการสร้างสรรค์เมืองยะลา” โดย ตัวแทนเยาวชนโครงการ Yala Stories โดย นางสาวฟิรดาว ไทยสนิท,นางสาวอาดีละห์ สาแล๊ะ,นางสาวรุ่งทิวา หนูแก้ว,นายรัมดร สอและ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

Chef’s Table & Local Chef : อาหารหลากวัฒนธรรม โดย สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง