EP.4 | ประชุมวิชาการ ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

3 ชั่วโมง 28 นาที | 96 View | 08 ก.ย. 2565

1

ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

โดย อ.ดารุณี สมศรี, รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, สิกขา สองคำชุม, ผศ.ดร.วิลลา วิลัยทอง, รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์, ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร, รศ.ดร.ทวีศักดิ์  เผือกสม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค) เชิญร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

โครงการวิจัย เรื่อง "ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

EP.4

- "สำนักวิทยาศาสตร์แห่งราชบัณฑิตยสภากับการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสยาม"

นำเสนอโดย อ.ดารุณี สมศรี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

- "วารสารวิทยาศาสตร์: การทำให้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นวิชาชีพในประเทศไทยยุคสงครามเย็น"

นำเสนอโดย สิกขา สองคำชุม นิสิตปริญญาเอก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมสนทนาโดย ผศ.ดร.วิลลา วิลัยทอง ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

- เสวนา "ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

โดย รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์ นักวิชาการอิสระ

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

ผศ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  เผือกสม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง