EP.30 (14B2) | ประชุมวิชาการมานุษยวิทยา 66 หัวข้อ ชีวิตภาคสนาม (life,ethnographically!)

1 ชั่วโมง 45 นาที | 78 View | 12 ก.ค. 2566

1

ทวนสอบสนามของชาติพันธุ์นิพนธ์เสียง

โดย อรดี อินทร์คง • มุขธิดา เองนางรอง • จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ • รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

(14B2) เสวนาหัวข้อ ทวนสอบสนามของชาติพันธุ์นิพนธ์เสียง 

โดย

อรดี อินทร์คง / “ฟังเสียงจากสนาม “ไตซาวด์” (Tai Sound): กลองก้นยาว ร็อกกู้ชาติ และเสียงปฏิวัติจาก Gen Z พลวัตทางเสียงกับความหมายของ “บ้าน”

มุขธิดา เองนางรอง / สุนทรียะของเสียงในสนามแผ่นเสียง

จารุวรรณ ด้วงคาจันทร์ / รถแห่: สนามแห่งเสียงไทบ้านอีสานใหม่

ดำเนินรายการ รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.15-12.00 น. ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง