EP.1 | Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series หัวข้อ รถแห่ มหรสพสัญจรกับอีสานพลัดถิ่น

1 ชั่วโมง 1 นาที | 319 View | 26 ต.ค. 2566

1

รถแห่ มหรสพสัญจรกับอีสานพลัดถิ่น

โดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยายวิชาการออนไลน์  Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series

หัวข้อ "รถแห่: มหรสพสัญจรกับอีสานพลัดถิ่น"

การบรรยายครั้งนี้จะเล่าถึงดนตรีอีสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดนตรีในโลกร่วมสมัยในปัจจุบัน การเติบโตของมหรสพอย่างรถแห่ชี้ให้เห็นการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมอีสานใหม่ที่วัฒนธรรมดนตรีในฐานะส่วนหนึ่งของชาวอีสานพลัดถิ่น ได้รับการต่อยอดผ่านการผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนวัฒนธรรมอีสานในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย

พูดคุยกับ จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ นักวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

เวลา 13.00-15.00 น.

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง