FIELDWORK STORY SERIES EP.2 | งานสนามมานุษยวิทยา ความรู้ที่ได้จากความสนิทสนม กรณีศึกษาเพศวิถีเพศหญิง

1 ชั่วโมง 56 นาที | 384 View | 15 พ.ย. 2565

1

งานสนามมานุษยวิทยา ความรู้ที่ได้จากความสนิทสนม กรณีศึกษาเพศวิถีเพศหญิง

โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

บรรยายวิชาการออนไลน์ Fieldwork Story EP.2 หัวข้อ "งานสนามมานุษยวิทยา ความรู้ที่ได้จากความสนิทสนม กรณีศึกษาเพศวิถีเพศหญิง"

นักมานุษยวิทยาลงพื้นที่เพื่อศึกษาชีวิตของคนต่างวัฒนธรรม ทำให้พบเห็นบทบาทของผู้หญิงในหลายกรณี ความใกล้ชิดผูกพันและการเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับผู้หญิง ทำให้เห็นแง่มุมความคิด ความรู้สึก และความปรารถนาของผู้หญิง ภายใต้สังคมที่ดำเนินตามบรรทัดฐานชายเป็นใหญ่ นักมานุษยวิทยาที่คลุกคลีกับผู้หญิงจะเป็นตัวแทนที่บอกเรื่องราวของชีวิตทางสังคมของผู้หญิง ที่มักจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ความเป็นหญิงที่แสดงออกต่างไปจากบรรทัดฐานที่สังคมกำหนดคือเรื่องเฉพาะที่เกิดขึ้นในงานภาคสนามทางมานุษยวิทยา

วิทยากร ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2565 

เวลา 13.00-15.00 น.

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง