EP.3 | ประชุมวิชาการ ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

2 ชั่วโมง 46 นาที | 271 View | 08 ก.ย. 2565

1

ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ผศ.ดร.ชาติชาย มุกสง, ดร.ธิบดี บัวคำศรี, ภัทรนิษฐ์ เกียรติธนวิชญ์, ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค) เชิญร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

โครงการวิจัย เรื่อง "ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

EP.3

- ปาฐกถา "Localizing Sciences in Siam: Toward Multiple Histories of Scientific Assemblage"

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

- "หมอกธุมเกตุและ PM 2.5: ภูมิอากาศวิทยาและสภาวะแวดล้อมในสังคมไทย"

นำเสนอโดย ผศ.ดร.ชาติชาย มุกสง ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมสนทนาโดย ดร.ธิบดี บัวคำศรี ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- "สยามไซไฟ: นิยายวิทยาศาสตร์และจินตนาการถึงโลกวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

นำเสนอโดย ภัทรนิษฐ์ เกียรติธนวิชญ์ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมสนทนาโดย ดร.ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ความคิดเห็น

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง