×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2)ชาติพันธุ์ในอาเซียน

(1/2)ชาติพันธุ์ในอาเซียน

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 มีนาคม 2559 l Creator : กำจร หลุยยะพงศ์.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,อัมพร จิรัฐติกร.,อัจฉรา รัศมีโชติ ภาพตัวแทนของพม่าในละครโทรทัศน์ไทย.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),ยุทธพร นาคสุข.,นวพรรณ ภัทรมูล.,ยุวเรศ วุทธีรพล.,วชรพ | Coverage : กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), | Viewer : 491 views

Video Caption : การบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ในอาเซียน

Title การบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ในอาเซียน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558
Subject
 
 
 
 
Added Author พสุธา โกมลมาลย์. ชาติพันธุ์ผู้ไทข้ามชาติ' บริบทใหม่ของการศึกษาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
  เกียรติศักดิ์ บังเพลิง. บรู : อำนาจ พื้นที่และพลวัตชาติพันธุ์

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ศิลปินผู้ออกแบบผลงานหลายหัวหลายตัวหลาย หลายขา

1 นาที

187 views

อาหารทวายพลัดถิ่น

1 นาที

679 views

(7/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

201 views

(6/7) วิดีโอประกอบนิทรรศการ คน ไซเบอร์ ดิจิทัล

6 นาที

174 views