×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2)ชาติพันธุ์ในอาเซียน

(1/2)ชาติพันธุ์ในอาเซียน

Filetype : VDO Date : วันที่ 10 มีนาคม 2559 l Creator : กำจร หลุยยะพงศ์.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,อัมพร จิรัฐติกร.,อัจฉรา รัศมีโชติ ภาพตัวแทนของพม่าในละครโทรทัศน์ไทย.,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),ยุทธพร นาคสุข.,นวพรรณ ภัทรมูล.,ยุวเรศ วุทธีรพล.,วชรพ | Coverage : กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), | Viewer : 485 views

Video Caption : การบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ในอาเซียน

Title การบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ในอาเซียน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
Author ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558
Subject
 
 
 
 
Added Author พสุธา โกมลมาลย์. ชาติพันธุ์ผู้ไทข้ามชาติ' บริบทใหม่ของการศึกษาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
  เกียรติศักดิ์ บังเพลิง. บรู : อำนาจ พื้นที่และพลวัตชาติพันธุ์

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

(4/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

89 นาที

62 views

(3/4) ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

48 นาที

53 views

พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

157 views

แรงงานข้ามชาติ

 

22 views