×
วีดีโอ
(4/5) อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

(4/5) อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 28 กันยายน 2559 l Contributors : ผศ.ดร.วศินปัญญาวุธตระกลู, Dr.Inlecsa Basengkhom | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 285 views

Video Caption : หัวข้อ เพศวิถีกับการท่องเที่ยว: วิถีชายรักชายในสังคมลาวกับบริบทการท่องเที่ยว อาเซียน

File : Load File 1 |

บรรยายวิชาการสาธารณะ ชุด "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"
หัวข้อ เพศวิถีกับการท่องเที่ยว: วิถีชายรักชายในสังคมลาวกับบริบทการท่องเที่ยว อาเซียน

วิทยากรโดย:
ผศ.ดร.วศินปัญญาวุธตระกลู ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย นเรศวร
Dr.Inlecsa Basengkhom สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 607 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ภาพบรรยากาศงานเสวนา : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/24721/587