×
วีดีโอ
(3/5) อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

(3/5) อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

Filetype : VDO | SOUND Date : วันที่ 28 กันยายน 2559 l Contributors : อาจารย์มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ : Editor | Coverage : ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 317 views

Video Caption : หัวข้อ ASEANCommunity:อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ

File : Load File 1 |

บรรยายวิชาการสาธารณะ ชุด "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"
หัวข้อ ASEANCommunity:อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ

วิทยากรโดย:
อาจารย์มนต์ศักดิ์ชัยวีระเดชคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 607 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ภาพบรรยากาศงานเสวนา : http://channel.sac.or.th/th/website/picture/picdetail/24721/587