×
วีดีโอ

Download File :     

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย" ครั้งที่ 3 หัวข้อ "อคติที่เกิดจากอุดมการณ์ ความคิดและความเชื่อ"

Filetype : VDO Date : วันที่ 16 กันยายน 2564 l Contributors : ดร.ประกีรติ สัตสุต, ศ.สายชล สัตยานุรักษ์ , ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ, ศุภกรานต์ พุ่มพฤกษ์, มนตรี ชมภู,พัชรีวรรณ์ เบ้าดี | Viewer : 116 views

Video Caption :

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุด "อคติในสังคมไทย" หัวข้อ "อคติที่เกิดจากอุดมการณ์ ความคิดและความเชื่อ" . ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ “อคติ” และแนวทางในการศึกษา “อคติทางการเมือง” ในผลงานของนักวิชาการ พ.ศ.2548-2557 โดย ศ.สายชล สัตยานุรักษ์ . พุทธ-ไทย-คนอื่น: มองอคติและความขัดแย้งทางศาสนาผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา โดย ดร.ประกีรติ สัตสุต