×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา

(2/2) การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา

Filetype : VDO Date : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 l Contributors : รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง, ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, ชัชชล อัจนากิตติ, ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 104 views

Video Caption :

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub)


Panel 2 Antibiotic : Meaning , Accessibility , Pharmaceuticalization and Counterfactual บทความ “ความไม่รู้ ไม่ตระหนักในเรื่องเชื้อดื้อยา: ถอดรหัสผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา”
โดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

บทความ “ยาปฏิชีวนะในสวนส้ม: โรคกรีนนิ่งและมานุษยวิทยาที่มีมากกว่ามนุษย์”
โดย ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์

บทความ “ยาสมุนไพร สุกรต้านทานโรค ส้มอินทรีย์: ทบทวนทางเลือกทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพในคน สัตว์ และพืช”
โดย ชัชชล อัจนากิตติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564