×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2) การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา

(1/2) การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา

Filetype : VDO Date : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 l Contributors : รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง, ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ภค หว่านพืช, สิทธิโชค ชาวไร่เงิน | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | Viewer : 119 views

Video Caption :

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub)

แนะนำโครงการวิจัย

โดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

Methodology : Research paradigm and ethnography
โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

แนะนำหนังสือ “เชื้อดื้อยา มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ”

Panel 1 Care: Vulnerability and Data Performativity บทความ “ใบไม้ร่วงในซอกตึก: ชีวิตและสุขภาพของคนเล็กคนน้อยในชุมชนชานเมืองและปัญหาเชื้อดื้อยา”

โดย ภค หว่านพืช

บทความ “เมตริก การดื้อยาต้านจุลชีพ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่สุขภาพท้องถิ่น”
โดย สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564