×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 5

(2/2) ล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 5

Filetype : VDO Date : วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี | Coverage : ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 68 views

Video Caption :

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัยครั้งที่ 5
หัวข้อ  “ความสัมพันธ์และการสงครามกับราชวงศ์หยวน”

- บริบทของการสงคราม
- พรญามังรายหลวงกับแผ่พระราชอำนาจในพม่า
- ผลกระทบของการสงครามกับราชวงศ์หยวน

บรรยายโดย  ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

เมื่อวันศุกร์ที่  5 มี.ค. 64  
ณ ห้องประชุม 601 ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)