×
วีดีโอ

Download File :     

(2/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

(2/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

Filetype : VDO Date : วันที่ 22 ธันวาคม 2563 l Contributors : พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร., ศาริสา จินดาวงษ์, พิศาล บุญผูก, ผศ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง, ปราจิน เครือจันทร์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | Viewer : 39 views

Video Caption : เสวนาเรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จะอยู่ได้อย่างไร ในอนาคต

เสวนาเรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จะอยู่ได้อย่างไร ในอนาคต

บรรยายโดย
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
ดร., ศาริสา  จินดาวงษ์
พิศาล  บุญผูก
ผศ.ดร.กนกวรรณ  แสนเมือง

ดำเนินรายการโดย
ปราจิน  เครือจันทร์

ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563
ณ วัดขนอน (หนังใหญ่) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี