×
วีดีโอ

Download File :     

(1/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

(1/4) มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

Filetype : VDO Date : วันที่ 22 ธันวาคม 2563 l Contributors : แสนประเสริฐ ปานเนียม, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำแม่กลอง, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำท่าจีน, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก-ลพบุรี, ปราจิน เครือจันทร์ | Creator : ศิวพงษ์ วงศ์คูณ | Coverage : พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | Viewer : 102 views

Video Caption : เสวนาเรื่องวิถีวัฒนธรรมชุมชน 5 ลุ่มน้ำ นำมาซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

เสวนาเรื่องวิถีวัฒนธรรมชุมชน 5 ลุ่มน้ำ นำมาซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

บรรยายโดย
แสนประเสริฐ  ปานเนียม
ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำแม่กลอง
ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำท่าจีน
ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี
ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก-ลพบุรี

ดำเนินรายการโดย
ปราจิน  เครือจันทร์

ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563
ณ วัดขนอน (หนังใหญ่) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี