×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 11

(1/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 11

Filetype : VDO Date : วันที่ 16 ตุลาคม 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 118 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

การบรรยายครั้งที่ 11 หัวข้อ สถานภาพสตรีในสังคมสุโขทัย

- จารึกพ่อขุนรามพลและจารึกพ่อขุนรามคำแหง
- ความสัมพันธ์ทางศาสนาและศิลปกรรมระหว่างสุโขทัย-เชียงใหม่:
- จารึกวัดพระยืนและจารึกเจ้าพัน จุลศักราช 766 (ค.ศ. 1404)
- สถานภาพของสตรีสุโขทัย
- จารึกพ่อขุนรามพลกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง
- จารึกวัดพระยืนและจารึกเจ้าพัน จ.ศ. 766: ความรุ่งเรืองทางศาสนาของสุโขทัย

วิทยากรโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน)