×
วีดีโอ

Download File :     

(1/4) พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ

(1/4) พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ

Filetype : VDO Date : วันที่ 16 ตุลาคม 2563 l Contributors : อภินันท์ ธรรมเสนา, อ.ณภัค เสรีรักษ์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | Viewer : 155 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

เสวนาและนำเสนอบทเรียนการประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553

กล่าวเปิดการประชุม
อภินันท์ ธรรมเสนา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์

พื้นที่คุ้มครอง ภายใต้หัวข้อ นัยยะสำคัญต่อการดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อ.ณภัค เสรีรักษ์ นักวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563