×
วีดีโอ

Download File :     

ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์

ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์

Filetype : VDO Date : วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 l Contributors : ศ.เกียรติคุณ นพ.สมพล พงศ์ไทย, ศ.สุกัญญา สุจฉายา, รศ.บัวผัน สุพรรณยศ, ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, ผศ.รัตนพล ชื่นค้า, อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 247 views

Video Caption :

File : Load File 1 |

บรรยายวิชาการออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัยวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง:ไขความลับเป็นความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

"ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์"


ผู้ร่วมเสวนา
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมพล พงศ์ไทย
ศ.สุกัญญา สุจฉายา
รศ.บัวผัน สุพรรณยศ
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
ผศ.รัตนพล ชื่นค้า
อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563