×
วีดีโอ

Download File :     

(1/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 10

(1/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 10

Filetype : VDO Date : วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 207 views

Video Caption :

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

การบรรยายครั้งที่ 10

หัวข้อ พัฒนาการด้านอักษรศาสตร์ วรรณกรรม และภูมิปัญญา

- ภูมิหลังของพัฒนาการด้านอักษรศาสตร์และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
- การอพยพเข้าสู่เขตศูนย์รวมอารยธรรมโบราณในใจกลางภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- พ่อขุนรามคำแหงกับการประดิษฐ์อักษรไทสุโขทัย
- ลักษณะเด่นของภาษาไทสุโขทัยและวากยลีลา
- วรรณกรรมไทสมัยสุโขทัย

วิทยากรโดย 
ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)