×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 9

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 9

Filetype : VDO Date : วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร, วิภาดา อ่อนวิมล | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 145 views

Video Caption :

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

การบรรยายครั้งที่ 9 วัฒนธรรมสุโขทัย

- ปฐมบท: การศึกษาศิลปกรรมสุโขทัยสําคัญอย่างไร
- ต้นทางศิลปกรรมสุโขทัย: ศูนย์รวมแห่งแรงดลบันดาลใจ
- สถาปัตยกรรมศิลป์อันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาหลัก (พุทธ-พราหมณ์)
- ประติมากรรมศิลป์อันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาหลัก (พุทธ-พราหมณ์)
- ทัศนศิลป์และประณีตศิลป์
- งานศิลปกรรมกับภาพสะท้อนสังคมสุโขทัย

วิทยากรโดย 
ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร 
วิภาดา อ่อนวิมล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน)