×
วีดีโอ

Download File :     

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 8

(2/2) “สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ ครั้งที่ 8

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน) | Viewer : 259 views

Video Caption :

โครงการอบรมวิชาการและบรรยายพิเศษเรื่อง
“สุโขทัยคดี” ในมิติประวัติศาสตร์ จารึกศึกษา และนิรุกติประวัติ

การบรรยายครั้งที่ 8 วัฒนธรรมสุโขทัย

คติความเชื่อ
- ความเชื่อเดิม
- พุทธศาสน์
- พราหมณ์และไสยศาสน์
- เทพกรรม

สถานภาพผู้หญิงในสังคมสุโขทัย
- พระศรีธรรมราชมาตา
- ท้าวศรีจุฬาลักษณ์
- แม่นางษาขา
- จารึกคำอธิษฐาน 

โลกทัศน์ : ปัจจัยข้างนอกท่ี่เข้ามากำหนดวิธีการมองโลกของคนสุโขทัย
ชีวทัศน์: การมองโลกโดยเอาตัวเป็นศูนย์กลางและสิ่งที่มุ่งหวังในชีวิต


วิทยากรโดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ดำเนินรายการโดย คุณระวิวรรณ ภาคพรต 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธณ (องค์การมหาชน)