×
วีดีโอ

Download File :     

(11/11) โบราณคดี

(11/11) โบราณคดี

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : คงกระพัน ไชยทองศรี, ศุภร ชูทรงเดช, วริศ โดมทอง, เสาวลักษณ์ โปษยะนันทน์, รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์, ดร.อมรา ศรีสุชาติ, ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ ดิลกวณิช | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 58 views

Video Caption :

การประชุมวิชาการเรื่อง โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)' บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาสตร์ประยุกต์ (2)

การสร้างภาพจาลองสามมิติแหล่งโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงในเขตอำเภอปางมะผ้าด้วยเทคนิคโฟโตแกรมเมตรี
คงกระพัน ไชยทองศรี คณะวิทยายาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักสืบของอดีต: สมมุติฐาน /โบราณคดี/วิถีแห่งบอร์ดเกม
ศุภร ชูทรงเดช และวริศ โดมทอง โครงการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม “นักสืบของอดีต” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่ึงสัปดาห์ท่ีปางมะผ้า จากประสบการณ์สู่แรงบันดาลใจ
เสาวลักษณ์ โปษยะนันทน์ อดีตสถาปนิกกรมศิลปากร

ปางมะผ้า : เครื่องประดับจากผีแมน โลงไม้ และพิธีกรรมแห่งความตายจากอดีตสู่ความร่วมสมัย
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ ดิลกวณิช นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรศาสตร์

บทสรุปมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นท่ีสูงในอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับบริบททางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
รศ.ดร.รัศมีชูทรงเดช เมธีวจิยัอาวุโสและหัวหน้าโครงการฯ

เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2563
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)