×
วีดีโอ

Download File :     

(10/11) โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)'

(10/11) โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)'

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : ศุภร ชูทรงเดช, สรณ วิริยะประสิทธ์ิ, รศ.สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 54 views

Video Caption :

การประชุมวิชาการเรื่อง โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)' บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความก้าวหน้าของนักศึกษา (2)

QR Code ประตูสู่อดีต : เพิงผาบ้านไร่ในดิจิทัลวิถี
ศุภร ชูทรงเดช นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

มิติใหมข่องการนำเสนอพิพิธภัณฑ์ในแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด
สรณ วิริยะประสิทธ์ิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
รศ.สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2563
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)