×
วีดีโอ

Download File :     

(9/11) โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)'

(9/11) โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)'

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : วอกัญญา ณ หนองคาย, สิริกาล วงศ์เกิดทรัพย์, ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 35 views

Video Caption : บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมวิชาการเรื่อง โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)' บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

ถ้าผีแมนโลงลงรัก: พลังความรู้สู่การจัดการอดีตร่วมกัน
วอกัญญา ณ หนองคาย นักวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

เส้นทางจากคนเก่าถึงคนใหม่: แนวทางการจัดการประวัติศาสตร์และโบราณคดีของคนรุ่นใหม่ ท่ีบ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิริกาล วงศ์เกิดทรัพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ สำนักวิชาการจดัการมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2563
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)