×
วีดีโอ

Download File :     

(8/11) โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)'

(8/11) โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)'

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 60 views

Video Caption : บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมวิชาการเรื่อง โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)' บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทเพลงจากพื้นท่ีสูงปางมะผ้า: การส่งต่อเรื่องราวผ่านการแสดงดนตรีจากแนวคิด มานุษยวิทยาดนตรี
ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2563
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)