×
วีดีโอ

Download File :     

(7/11) โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)'

(7/11) โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)'

Filetype : VDO Date : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 l Contributors : ดร.ผสุดี รอดเจริญ, จิตตภัทร ช่วยนุ่ม, ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ | Creator : พัชรีวรรณ เบ้าดี : Editor | Coverage : หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | Viewer : 54 views

Video Caption :

การประชุมวิชาการเรื่อง โบราณคดี 'ก่อนไท(ย)' บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิพิธภัณฑสถานศึกษา

ถอดบทเรียนงานวิจัยโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า เพื่อสื่อสารสู่ชุมชน

ดร.ผสุดี รอดเจริญ นักวิจัยด้านพิพิธภณัฑสถานศึกษา

เรื่องเล่า เล่าเรื่อง อย่างไร ในนิทรรศการ
จิตตภัทร ช่วยนุ่ม และดร.ผสุดี รอดเจริญ นักวิจัยด้านพิพิธภณัฑสถานศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2563
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)