×
วีดีโอ

Download File :     

คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ กราบทูลชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงาน

คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ กราบทูลชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงาน

Filetype : VDO Date : วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 l Viewer : 29 views

Video Caption :

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2537

ประธานคณะกรรมการประจำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (รศ.ไขศรี ศรีอรุณ) คณะกรรมการประจำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและอนุกรรมการศึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์ฯ
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา เพื่อกราบทูลชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงาน